சிறுநீரக டெஸ்ட் / Kidney Tests in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: சிறுநீரக செயல்பாடு குழு, சிறுநீரக செயல்பாடு சோதனைகள், சிறுநீரக குழு, சிறுநீரக செயல்பாடு குழு

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ சிறுநீரக டெஸ்ட் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.