கல்லீரல் செயல்பாடு சோதனைகள் / Liver Function Tests in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: ஈரல் செயல்பாடு குழு, கல்லீரல் பேனல், கல்லீரல் சோதனைகள்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 5/17/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ கல்லீரல் செயல்பாடு சோதனைகள் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.