டெட்டானஸ், டிஃப்பீரியா, மற்றும் பெர்டியூஸிஸ் தடுப்பூசிகள் / Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccines in Telugu

అని కూడా పిలవబడుతుంది: DTaP, DTaP / Tdap / TD, உதாரணமாக,, டி.டி. தடுப்பூசி booster, Tdap, டெட்டனஸ் பூஸ்டர்

చివరిగా నవీకరించబడింది తేదీ

ఈ పేజీలో చివరి 2/04/2019 న నవీకరించబడింది.
ఈ పేజీ டெட்டானஸ், டிஃப்பீரியா, மற்றும் பெர்டியூஸிஸ் தடுப்பூசிகள் కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.